Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Reactie van Careyn op manifest 'Geef ouderen hun stem terug'

12 maart 2019

De Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Careyn hebben met veel interesse kennisgenomen van de inhoud van het manifest ‘geef ouderen hun stem terug’.

Zoals initieel al gesteld juichen wij ieder initiatief toe waarin de positie van ouderen centraal wordt gesteld en versterkt en waarin de onmisbare rol van zorgmedewerkers wordt benadrukt. Natuurlijk hebben wij ook onze eigen zienswijze op de inhoud van het manifest en deze wijkt soms af van die van jullie als opstellers. Wij kunnen het manifest in deze vorm daarom niet ondertekenen, maar kiezen er voor om hierna puntsgewijs te reageren op jullie zeven punten.
 

 1. Het gaat om kwaliteit van leven, niet alleen om de kwaliteit van zorg.

  In de visie van Careyn staat heel expliciet dat het om kwaliteit van leven gaat. Wat doet er voor u toe? Zorg is daarvan een belangrijk onderdeel, maar zeker niet het enige dat telt. Bij zorg telt voor alles kwaliteit en veiligheid. Dat is de basis. Voor kwaliteit van leven is meer nodig en daarvoor moet ook tijd zijn. Daarom is het belangrijk dat het kabinet extra middelen uittrekt om meer 'handen aan het bed' mogelijk te maken. Daar spelen in Nederland gelukkig steeds vaker ook anderen een belangrijke rol: mantelzorgers, vrijwilligers, andere hulpverleners, etc. De zorg kan het dus niet alleen. Overigens is dat ook wat de inspectie toetst: 'weet u wie de cliënt is, wat zijn/haar wensen en verlangens zijn en is zichtbaar dat u dat bij uw handelen als uitgangspunt neemt'
   
 2. Geef ouderen hun stem terug

  Ouderen (en ook andere cliënten/patiënten) hebben in Nederland een stem. Dat is een groot goed. De wet medezeggenschap zorginstellingen regelt dat. Ook Careyn heeft per locatie een cliëntenraad en daarnaast nog een centrale cliëntenraad. Alle belangrijke besluiten die de zorgverlening raken worden na inwinnen van advies van de cliëntenraden genomen. Onze cliëntenraden zijn daarmee dus een zeer belangrijke vertegenwoordiging van onze cliënten en hun naasten. Zij kunnen via die weg directe invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen onze locaties. Op individueel niveau hebben wij met elke cliënt die bij ons verblijft een zorgovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd wat de afspraken zijn die over de zorgverlening zijn gemaakt. De handtekening van de cliënt of diens naaste staat daar onder.
   
 3. Geef de zorgmedewerkers hun verantwoordelijkheid terug

  Zorgmedewerkers hebben de ruimte en het vertrouwen om dagelijkse beslissingen te nemen rond de zorg aan individuele cliënten. Verantwoordelijkheden voor die beslissingen liggen dus bij zorgmedewerkers. Mede om die reden heeft Careyn op alle locaties kwaliteitsverpleegkundigen, die zorgmedewerkers ondersteunen bij het waarmaken van die verantwoordelijkheid, die soms best zwaar drukt.
  Careyn heeft in 2018 in overleg met de CCR een Professionele Advies Raad (PAR) geïnstalleerd, waaraan de Raad van Bestuur over alle strategische beslissingen die de zorg raken advies moet vragen. Over organisatie-brede zaken heeft naast de cliëntenraad ook de ondernemingsraad, die het (zorg-)personeel vertegenwoordigt wettelijke bevoegdheden. Er zijn inderdaad ook protocollen en richtlijnen, vaak landelijk, die de inhoud en kwaliteit van zorg reglementeren.
   
 4. Bestuurders, wees betrokken bij de ouderen, hun naasten en de zorgmedewerkers.

  De Raad van Bestuur van Careyn overlegt zoals gezegd frequent met vertegenwoordigers van cliënten, medewerkers en professionals. Daarnaast worden zeer frequent locaties en thuiszorgteams bezocht om van hen te horen wat er speelt, wat er beter kan, maar ook waar ze trots op zijn. De IGJ heeft dit bij haar recente toezichtbezoeken ook getoetst. Daarnaast zijn bestuurders in veel gevallen ook mensen die in hun privéleven ouder, kind, mantelzorger, etc. zijn van hun naasten. Ook langs die weg worden zinvolle inzichten verkregen. Daarnaast is er, als extra aandacht nodig is, intensieve bestuurlijke begeleiding. Dat was ook het geval bij de recente verhuizing bij onze locatie Tuindorp Oost. In deze situatie was de Raad van Bestuur rechtstreeks aanspreekpunt voor onze mensen en begeleider van het proces.
   
 5. Zorg voor een lange termijn visie

  Een aansprekende visie, die consistent wordt uitgevoerd, is een belangrijke voorwaarde voor rust en richting. Te veel wisselingen, te veel tijdelijke bestuurders en managers zijn niet bevorderlijk, maar soms helaas niet geheel te vermijden. Careyn prijst zich gelukkig dat wat dat betreft de rust redelijk is weergekeerd en we verder kunnen bouwen aan de organisatie en aan de dienstverlening, waar onze cliënten recht op hebben.
   
 6. Zorg voor continuïteit in de zorg

  Het personeelsvraagstuk in de zorg is momenteel groot. Uit recente onderzoeken blijkt circa één op elke zes zorgmedewerkers van baan te wisselen. Vaak blijven zij gelukkig behouden voor de zorg, soms helaas ook niet. Voor de medewerkers die blijven is de werkdruk meestal hoog en mede als gevolg daarvan ook het ziekteverzuim. Careyn is op dit punt helaas geen uitzondering. En de onrustige periode die achter ons ligt heeft daarbij niet geholpen. Gelukkig zijn we er in geslaagd het verzuim in 2018 van 9,5% in januari terug te brengen naar 7,3% in december. Ook is het goed te zien dat we er steeds beter in slagen om goede mensen aan ons te binden. In 2018 kozen 868 mensen voor een baan bij Careyn.
   
 7. Bestrijd de eenzaamheid én het huisvestingsprobleem

  Eenzaamheid, verveling, onveiligheidsgevoel en het gevoel er niet meer toe te doen zijn de grote problemen van ouder worden. Zo blijkt uit allerlei onderzoek. En wij merken het dagelijks. Het is schrijnend te weten dat de ernstigste eenzaamheid zich aan het oog van de zorg onttrekt.
  Zorgen dat ouderen zo lang mogelijk midden in de samenleving staan is cruciaal. Dan helpt het als er in of naast je huis een kinderopvang is of een kinderboerderij. Dan helpt het als er inloop is van bijvoorbeeld buurtclubs. Er zijn in het land mooie initiatieven, waar jong en oud samenleven. Die tussenvormen, vanuit de oudere gezien toch iets van beschut wonen, zijn de laatste tijd vaak verdwenen met het verdwijnen van de verzorgingshuizen. Zo ook in Tuindorp Oost. Terwijl juist in verzorgingshuizen, mits bouwkundig en functioneel geschikt, dergelijke vormen van samenwonen mogelijk zijn. Er komt voor steeds meer ouderen echter ook een moment dat dergelijke woonvormen niet langer kunnen, omdat mensen te ziek zijn en een beroep op een sociaal vangnet niet langer mogelijk is. Dan blijft het verpleeghuis de aangewezen plaats.

Wij vertrouwen er op dat we jullie hiermee een duidelijk beeld hebben gegeven van onze zienswijze.

Wij zullen, met alle Careyn-collega's, met overtuiging en enthousiasme blijven bouwen aan verdere optimalisatie van de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland. Vanuit dat perspectief zullen wij ook jullie initiatief blijven volgen.Deel deze pagina:

Contact