Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

De Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting staat open voor legaten en schenkingen

 
Paginaheader

Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting

logo groot

Naam

Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting. Het is een stichting op protestants-christelijke grondslag.

Registratienummer

RSIN: 8041.85.372

Postadres

Stichting Steunfonds RHS
p/a Secretariaat bij Careyn
Neckardreef 6
3562 CN Utrecht

Contactpersoon

Martha Beekhuyzen
M: m.beekhuyzen@careyn.nl
T: 030-2588103

ANBI

Het Steunfonds Richard Hoogland Stichting heeft de ANBI-status. Het is een vermogensfonds dat niet actief geld of goederen werft. De opbrengsten uit het vermogen worden vrijwel geheel besteed aan de eigen doelstelling.

Doelstelling

Doelstelling van het Steunfonds is het ondersteunen, met name in financiële zin, direct dan wel indirect, van instellingen met eenzelfde grondslag als de stichting, in het bijzonder aan die instellingen die bij de oprichting van de Richard Hoogland Stichting zijn beoogd.
Daarnaast kunnen ook door andere instellingen verzoeken worden ingediend tot financiële ondersteuning van activiteiten, liggende op het raakvlak van diaconaat, pastoraat en gezondheidszorg, uiteraard voor zover deze niet of onvoldoende door de reguliere zorg worden bekostigd. De stichting verleent alleen subsidie aan instellingen die rechtspersoonlijkheid hebben (verenigingen, stichtingen en onderdelen van kerkgenootschappen), niet aan particulieren. Het kan wel voorkomen dat er op individueel niveau hulp wordt geboden, echter alleen wanneer dit door een dergelijke instelling is aangevraagd.
Het doel en de feitelijke werkzaamheden van het Steunfonds dienen een algemeen belang. Het werkgebied is de regio Utrecht.

Beleid en bestuur

Het beleid richt zich vanwege de doelstelling en de ANBI-status op het algemeen belang en wel in de sfeer van de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, reactivering en zorg aan chronisch zieken. De Stichting is een vermogensfonds en financiert de giften uit de opbrengsten van het vermogen. Incidenteel kan de Stichting aan fondsenwerving doen. Met name staat de Stichting open voor legaten en schenkingen.

Het Beleidsplan staat hier.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.
De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening worden in opdracht van het bestuur verzorgd door een administratiekantoor.
De secretariële ondersteuning wordt in opdracht van het bestuur verzorgd door Careyn BV te Utrecht.

Vermogen

Het beheer van het vermogen van de stichting geschiedt in eigen beheer en kan door het bestuur uitbesteed worden bij een vermogensbeheerder. Voor iedere bestuursvergadering wordt het beleggingsbeleid geagendeerd en besproken. Het Steunfonds houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en de uitvoering van de doelstelling van het Steunfonds.
Verzoeken tot financiële ondersteuning kunnen bij het secretariaat gemotiveerd worden ingediend.

Aanvraag steun

De werkwijze bij een aanvraag om financiële ondersteuning van de Stichting Steunfonds Richard Hoogland Stichting (hierna te noemen: Stichting) is als volgt:

 • De aanvrager kan mondeling of schriftelijk informeren of een verzoek tot ondersteuning past bij de doelstelling van de Stichting.
 • De aanvraag wordt ingediend waarbij dient te worden aangegeven welke activiteit het betreft en welk bedrag aan kosten dit globaal met zich meebrengt, en op welke wijze de aanvraag past bij de doelstelling van de Stichting.
 • Tevens dient te worden vermeld of aan meer organisaties een verzoek tot financiële ondersteuning is gedaan, zo ja aan welke organisaties en welke reacties zijn verkregen.
 • Op basis van het binnengekomen verzoek vindt raadpleging binnen het bestuur plaats.
 • Indien het bestuur positief staat tegenover het voorstel, wordt verzocht het plan -geheel vrijblijvend - verder uit te werken, een berekening van de kosten te laten maken, de kostenberekening van degene die het uitvoert te overleggen en aan te geven wanneer het project aanvangt en gereed is.
 • Na behandeling in het bestuur wordt een definitieve toezegging gedaan.
 • Na afloop van het project dient aanvrager een eindafrekening en een goedkeurende verklaring van de betreffende instelling te overleggen. Betreft het een meerjarig project, dan dient jaarlijks verantwoording plaats te vinden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • W.K.J. Verkerk (voorzitter)
 • vacature (secretaris)
 • A. van der Wees (penningmeester)
 • F.S. Hoornstra (vice-voorzitter)
 • R.P. Boerma (adviseur)

De beloning van bestuursleden bestaat uit het vergoeden van de gemaakte onkosten en een zeer beperkt vacatiegeld.

Verslaglegging

Door de stichting werden de volgende projecten en instellingen financieel ondersteund:

In 2016:

 • Tamarinde: een rolstoeltransporter (een soort bakfiets met een laadklep voor een rolstoel).
 • Careyn: een bijdrage voor het project Zomerweken in de Huiskamers.
 • Careyn: wissellijsten in de gangen bij de kleinschalige wooneenheden in de Warande.
 • Telefonische Hulpdienst Utrecht: een bijdrage voor inrichtingskosten in de nieuwe locatie.

In 2015:

 • Dagactiviteitenbegeleiding Tuindorp Oost: een boottocht voor bewoners van Tuindorp Oost; een duofiets met rolstoelbevestiging
 • Tamarinde: Het opknappen van de tuin
 • De Lichtkring: Afscheid bewoners en medewerkers
 • Utrecht Stad: Aanschaf nieuwe rolstoelbus
  Rolstoelbus 

In 2014:

 • Careyn Wonen met Zorg, aanschaf rolstoelbus
 • De Lichtkring, verplaatsen koffiecorner en winkeltje

In 2013:

 • Tamarinde, strand- en snoezelkamer
 • Sensoor Telefonische Hulpdienst
 • Vrienden van De Roef, website

In 2012:

 • Hospice Heuvelrug Zeist
 • Utrecht Stedelijke Raad van Kerken
 • Stiltecentrum Hoog Catharijne
 • Netwerk 55+
 • Bijdrage orgel Tamarinde
Deel deze pagina:

Contact