Dagbehandeling

U wilt natuurlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Fijn in de eigen omgeving en met de vertrouwde mensen om u heen. Maar de ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Wat als de lichamelijke of geestelijke klachten toenemen? Ook dan kunt u op Careyn rekenen. Bijvoorbeeld door een of meerdere dagen per week naar de dagbehandeling te gaan. Dat kan net het verschil maken; voor u én voor uw mantelzorger.

afbeelding

Dagbehandeling is eigenlijk een combinatie van dagbesteding en behandeling. Bij dagbesteding gaat het om een zinvolle dagindeling, mensen ontmoeten, vaardigheden blijven oefenen. Ook worden daarmee de mantelzorgers ontlast. Soms hebben zij het immers al moeilijk genoeg.

Bij dagbehandeling wordt die dagbesteding gecombineerd met behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een diëtist. Er zijn dan daarvoor concrete verbeterdoelen afgesproken. Doelen waar u en uw behandelaar samen aan gaan werken.

Activiteitencentrum

Dagbehandeling gebeurt in een activiteitencentrum. Vaak maakt zo'n activiteitencentrum deel uit van een zorgcentrum. Handig, want daar werken alle zorgprofessionals die ingezet kunnen worden. En bovendien: zij zijn al gespecialiseerd in de behandeling van ouderen.

Goed om te weten: dagbehandeling behelst alle zorg die nodig is. Dus ook bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Ook eten en drinken wordt geregeld. Met een Wlz-indicatie hoeft u daar niets extra's voor te betalen. En vervoer? Dat wordt geregeld als dat nodig is. We noemen dat ‘passend vervoer’. Welke vorm van vervoer passend is, is afhankelijk van uw situatie. Passend vervoer kan ook openbaar vervoer of vervoer met een eigen vervoermiddel zijn.

Voor wie?

Dagbehandeling kan voor verschillende groepen een uitkomst bieden. Denk aan mensen met lichamelijk klachten. Zij zijn gebaat bij de behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een diëtist. Dan zijn er ook mensen met zogenaamde 'psychogeriatrische' problemen. Vaak is dan sprake van beginnende dementie. Tenslotte kan er sprake zijn van bijvoorbeeld verwardheid of andere vormen van 'onbegrepen gedrag'. Ook zij kunnen bij de dagbehandeling terecht. Een psycholoog kan dan bijvoorbeeld een van de behandelaren zijn.

Careyn richt zich voornamelijk op de zorg aan kwetsbare ouderen. Maar ook andere leeftijdsgroepen kunnen bij de dagbehandeling terecht.

Goed om te weten

 • Lees hier alles over het regelen van dagbehandeling.

  Als u beschikt over een Wlz-indicatie voor dagbehandeling, dan kunt u contact opnemen met Careyn Klantenservice (088 - 123 99 88) of rechtstreeks met een van onze activiteitencentra.

 • Heeft u een geldige indicatie? Dan worden de kosten vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen. Berekening en inning gebeurt door het cak.

 • Careyn is verantwoordelijk voor het bieden van 'passend vervoer' van en naar de dagbehandeling. Dat is het uitgangspunt. Maar let op: niet iedereen hoeft gehaald of gebracht te worden. Dat is namelijk afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden. Als u nog zelfstandig kunt reizen kan 'passend vervoer' bijvoorbeeld ook openbaar vervoer of vervoer met een eigen vervoermiddel inhouden.

 • Bij Careyn vinden we eigen regie belangrijk. Grip houden op uw eigen leven. Soms komt die eigen regie echter in het gedrang. Vooral bij cliënten met een verstandelijke beperking of bij demente ouderen. Want hoe zit het met de beperking van bewegingsvrijheid vanwege dwaalgedrag? Of als iemand de medicijnen niet wil innemen? Kan cameratoezicht zomaar? Dat zijn lastige situaties.

  Gelukkig hebben we bij Careyn voor dat soort situaties duidelijke protocollen die voorschrijven hoe we moeten handelen. Oók op de dagbehandeling. Dat zijn zeer zorgvuldige procedures, zoals die ook zijn voorgeschreven in de Wet zorg en dwang. De kern van ons handelen: een cliënt krijgt zorg op vrijwillige basis, tenzij het écht niet anders kan. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname wordt zoveel mogelijk voorkomen. Bij gevaarlijke situaties zullen de zorgmedewerkers van Careyn er dus allereerst alles aan doen om die situatie met vrijwillige zorg op te lossen. Onvrijwillige zorg (zorg met dwang) is altijd het laatste redmiddel. Voordat dat toegepast kan worden moet eerst een aantal voorgeschreven stappen doorlopen worden.

  Zo beschermen we de rechten van onze cliënten. Daar hechten we bij Careyn veel waarde aan.

  Voor wie geldt de Wet zorg en dwang?

  De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor mensen met een verstandelijke beperking of met een ‘psychogeriatrische’ aandoening. Bij zo’n psychogeriatrische aandoening gaat het veelal om dementie, maar het kan ook gaan om een niet aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. Overigens: Careyn vindt het natuurlijk ook belangrijk dat bij andere cliënten zorg op vrijwillige basis wordt verleend. Dat spreekt voor zich.

  De wet geldt niet alleen in een verpleeghuis of bij kleinschalig wonen. Ook bij cliënten thuis of op een dagopvang is de wet van toepassing.

  Meer informatie

  Alle informatie vindt u in onze folder. Deze is met zorg samengesteld. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.dwangindezorg.nl.

  Cliëntvertrouwenspersoon

  Elke cliënt die valt onder de Wzd heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Die kan u bijvoorbeeld uitleg geven over uw rechten, gesprekken voorbereiden of ondersteunen als u een klacht heeft. Goed om te weten: de cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en de informatie die u met elkaar deelt is altijd vertrouwelijk. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon vindt u hier.