Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Kernwaarden

Om de klant de zorg en ondersteuning te bieden die optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven en eigen regie heeft Careyn vier kernwaarden geformuleerd: Voorkomen, Vertra¬gen, Versnellen en Veraangenamen.

Voorkomen, Vertragen, Versnellen, Veraangenamen

Bij Voorkomen gaat het om het vermijden van gezond¬heidsschade, ziekenhuisopname of spoedeisende hulp. De professionals van het wijkteam kunnen door preventie, vroeg¬signalering in veel gevallen erger voorkomen. Bijvoorbeeld door het tegenaan van vereenzaming en ongezonde leefstij¬len. Het zorgteam werkt hierbij nauw samen met de huisarts, welzijnsorganisaties en andere zorgverleners in de wijk.

Vertragen is aan de orde bij gedwongen verhuizen naar een woonvoorziening met verzorging of verpleging als gevolg van gezondheidsproblemen. Zorg op maat helpt om dit mo-ment uit te stellen. De wijkverpleegkundige stelt samen met de klant en zijn naasten en andere zorgverleners een zorg¬plan op, dat aansluit bij zijn persoonlijke mogelijkheden en wensen.

Versnellen richt zich op het spoedige herstel van de klant bijvoorbeeld na ziekenhuisopname door hem thuis te onder¬steunen. Careyn biedt een breed pakket van ondersteuning, verzorging en specialistische verpleging. De specialistische vormen van zorg worden geleverd vanuit regionale centra, zo¬wel thuis als in verpleeghuizen en andere woonvoorzieningen.

Veraangenamen is van belang als de klant in een beschermde woonvoorziening woont. Persoonlijke zorg en ondersteuning zorgen voor de best mogelijke kwaliteit van leven.

Onder de noemer Vereenvoudigen helpt Careyn de klant bij het regelen van de vaak ingewikkelde financiering van de benodigde zorg en ondersteuning.
Om de samenhang tussen de verschillende diensten te verbeteren en de klant niet lastig te vallen met de vele financieringsregelingen, krijgen de teams app's die direct inzicht bieden in de kosten van het arrangement, inclusief de eigen bijdrage van de klant.

> Terug naar Missie & Visie

Deel deze pagina:

Contact